im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

1. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 100 pkt. dodatnich. Ustala się śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania według następującej skali:
Wzorowe – 151 pkt. i więcej
Bardzo dobre – od 141 pkt. do 150 pkt.
Dobre – od 121 pkt. do 140 pkt.
Poprawne – od 100 pkt. do 120 pkt.
Nieodpowiednie – od 1 pkt. do 99 pkt
Naganne – 0 pkt. i mniej oraz w przypadku, gdy uczeń dopuścił się rażących zagrożeń dla siebie i środowiska (np. włamania z kradzieżami, pobicia uczniów z premedytacją, zażywania środków odurzających, zażywania narkotyków lub ich rozprowadzania, palenia papierosów i spożywania alkoholu, udziału w gangach i sektach) bez względu na to, ile punktów łącznie uzyskał.

2. Na ocenę końcoworoczną zachowania wpływ ma również liczba punktów uzyskanych w I semestrze. Przy wystawianiu oceny końcoworocznej sumuje się liczbę punktów uzyskanych w I i II semestrze. Uzyskany wynik dzieli się przez liczbę semestrów.

3. Uczeń zdobywa dodatkowe punkty za średnią stopni z przedmiotów semestralną i końcoworoczną od 1 pkt. do 10 pkt., przy czym uczeń, który otrzymał chociażby jeden stopień niedostateczny w wyniku klasyfikacji nie otrzymuje żadnych punktów dodatnich. Przyjmuje się następującą punktację:

- 10 pkt. - uczeń otrzymał  tylko stopnie bardzo dobre i celujące,
- 9 pkt. – średnia stopni 5,00 lub większa,
- 8 pkt. – średnia stopni 4,80 (bez stopni dostatecznych),
- 7 pkt. – średnia stopni 4,50 (bez stopni dostatecznych),
- 6 pkt. – średnia stopni 4,20,
- 5 pkt. – średnia stopni 4,00,
- 4 pkt. – średnia stopni 3,50,
- 3 pkt. – średnia stopni 3,00,
- 2 pkt. – średnia stopni 2,50,
- 1 pkt. – średnia stopni 2,00.

4. W przypadku, gdy uczeń uzyskał w semestrze:
- od 11 do 20 punktów ujemnych, nie może otrzymać oceny wzorowej,
- od 21 do 30 punktów ujemnych, nie może otrzymać oceny bardzo dobrej,
- 31 punktów ujemnych i więcej, nie może otrzymać oceny dobrej,
nawet gdyby uzyskał łączną liczbę punktów do jej zdobycia. 

5.
 Przewiduje się do dyspozycji wychowawcy klasy od  1  do  10  punktów dodatnich dla każdego ucznia, które może wychowawca przydzielić raz  w  semestrze  za  konkretne   postawy  ucznia,  nie  wymienione  w  tabeli  zachowań  pozytywnych.  Wychowawca zobowiązany jest do pisemnego umotywowania przyznanej liczby punktów.

6. 
W uzasadnionych przypadkach po konsultacji z rodzicami/opiekunami ucznia na wniosek wychowawcy klasy lub innego nauczyciela lub dyrekcji szkoły rada pedagogiczna może podwyższyć lub obniżyć śródroczną i roczną ocenę zachowania wynikającą z liczby uzyskanych punktów o jeden stopień. Wychowawca klasy sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy z rodzicami/opiekunami.

7. Nauczyciel na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej Poradni Specjalistycznej jest zobowiązany dostosować sposób przyznawania punktów z zachowania ze szczególnym zwróceniem uwagi na motywującą funkcję oceny, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w zachowaniu (ADHD).

8. Na kartach zachowań pozytywnych i zachowań negatywnych, nauczyciel zobowiązany jest do złożenia podpisu lub wpisania daty i krótkiej informacji na temat przyznanych punktów, np. nazwy konkursu, zawodów sportowych, apelu, imprezy, zbiórki i akcji, miejsca zdarzenia, nazwy niszczonych rzeczy, rodzaju agresji itp.

9. Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w toku nauczania indywidualnego, którzy zajęcia lekcyjne realizują w domu rodzinnym są oceniani według następujących kryteriów:

OCENA WZOROWA
- uczeń zawsze jest przygotowany do lekcji,
- sam wychodzi z inicjatywą pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
- jest pilny, sumienny i obowiązkowy w pełnieniu zadań powierzonych mu przez nauczyciela,
- zawsze uczestniczy w lekcjach zgodnie z wyznaczonym planem zajęć,
- rozwija własne zainteresowania i zdolności na miarę możliwości stwarzanych mu przez szkołę,
- wyróżnia się wysoką kulturą osobistą,
- szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne,
- dba o zdrowie i higienę swoją oraz otoczenia,
- nie ulega nałogom (palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotykówi środków odurząjacych oraz innych szkodliwych substancji),
- nie używa nigdy wulgarnego słownictwa,
- jest uczciwy i prawdomówny w stosunku do rówieśników i osób dorosłych w szkole i poza szkołą.

OCENA BARDZO DOBRA
- uczeń wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz szkoły i środowiska,
- jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczycieli,
- systematycznie uczestniczy w lekcjach, zgodnie z wyznaczonym planem zajęć nauczania indywidualnego,
- dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę możliwości stwarzanych mu przez szkołę,
- wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, a także w swoim otoczeniu i prezentuje taka postawę na wszystkich imprezach organizowanych przez szkołę,
- szanuje podręczniki, mienie szkolne, oraz społeczne,
- dba o zdrowie i higienę swoją oraz otoczenia,
- nie ulega nałogom (palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków i środków odurzajacych oraz innych szkodliwych substancji),
- nie używa nigdy wulgarnego słownictwa,
- jest uczciwy i prawdomówny w stosunku do rówieśników i osób dorosłych w szkole i poza szkołą,

OCENA DOBRA
- uczeń dobrze spełnia wszystkie wymagania szkolne i jest systematyczny w nauce,
- chętnie bierze udział w pracach na rzecz środowiska,
- dobrze wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez nauczycieli,
- systematycznie uczestniczy w lekcjach, zgodnie z wyznaczonym planem zajęć nauczania indywidualnego,
- szanuje podręczniki, mienie szkolne oraz społeczne,
- dba o zdrowie i higienę swoją oraz otoczenia,
- nie ulega nałogom (palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków i środków odurzajacych oraz innych szkodliwych substancji),
- nie używa wulgarnego słownictwa.

OCENA POPRAWNA
- uczeń pracuje na miarę swoich możliwości i warunków,
- w semestrze nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
- wykazuje chęć współpracy z nauczycielem,
- cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec osób dorosłych i kolegów,
- szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne,
- przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki osobistej oraz najbliższego otoczenia (czystość, stosowny strój),
- nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów,
- na ogół nie używa wulgarnego słownictwa. 
OCENA NIEODPOWIEDNIA
- uczeń nie przestrzega zasad właściwego zachowania na imprezach organizowanych przez szkołę,
- nie pracuje na miarę swoich możliwości i warunków,
- nie wykazuje chęci współpracy z nauczycielem,
- w semestrze ma więcej niż 4 godziny nieusprawiedliwione,
- bardzo często nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia zadań, wykonuje prace niedbale i powierzchownie,
- ma lekceważący stosunek do rówieśników i osób dorosłych,
- znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska,
- nie przestrzega zasad czystości, higieny i estetyki osobistej i otoczenia,
- ulega nałogom i namawia do stosowania różnych innych używek.

OCENA NAGANNA
- uczeń nie przestrzega zasad właściwego zachowania na imprezach organizowanych przez szkołę,
- nie pracuje na miarę swoich możliwości i warunków,
- nie wykazuje chęci współpracy z nauczycielem,
- w semestrze ma więcej niż 6 godzin nieusprawiedliwionych,
- nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia zadań,
- ma lekceważący stosunek do rówieśników i osób dorosłych,
- znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska,
- nie przestrzega zasad czystości, higieny i estetyki osobistej i otoczenia,
- ulega nałogom i namawia do stosowania różnych innych używek,
- niszczy podręczniki, mienie szkolne i społeczne,
- bierze udział w napadach, kradzieżach,
- stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie,
- działa w nieformalnych grupach, tj. bandy młodzieżowe, gangi, sekty.
- pozostaje pod opieką kuratora sądowego lub pod nadzorem policyjnym.

Wychowawca klasy wystawia ocenę na podstawie propozycji nauczycieli uczących danego ucznia.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.