im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

REGULAMIN PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

SP 4 W BYTOMIU
STAN NA 01.09.2023 r.

1. Każdy uczeń na początku okresu otrzymuje kredyt 100 pkt. dodatnich. Ustala się śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania według następującej skali:
Wzorowe – 151 pkt. i więcej
Bardzo dobre – od 141 pkt. do 150 pkt. Dobre – od 121 pkt. do 140 pkt.
Poprawne – od 100 pkt. do 120 pkt.
Nieodpowiednie – od 1 pkt. do 99 pkt
Naganne – 0 pkt. i mniej oraz w przypadku, gdy uczeń dopuścił się rażących
zagrożeń dla siebie i środowiska (np. włamania z kradzieżami, pobicia uczniów
z premedytacją, zażywania środków odurzających, zażywania narkotyków lub ich
rozprowadzania, palenia papierosów i spożywania alkoholu, udziału w gangach
i sektach) bez względu na to, ile punktów łącznie uzyskał.


2. Na ocenę końcoworoczną zachowania wpływ ma również liczba punktów uzyskanych w I okresie. Przy wystawianiu oceny końcoworocznej sumuje się liczbę punktów uzyskanych w I i II okresie. Uzyskany wynik dzieli się przez liczbę okresów.


3. W przypadku, gdy uczeń uzyskał w okresie:
 od 11 do 20 punktów ujemnych, nie może otrzymać oceny wzorowej,
 od 21 do 30 punktów ujemnych, nie może otrzymać oceny bardzo dobrej,
 31 punktów ujemnych i więcej, nie może otrzymać oceny dobrej, nawet gdyby uzyskał łączną liczbę punktów do jej zdobycia.


4. Uczeń oceniany jest przez samorząd klasowy. Otrzymuje raz w okresie:
 Wyjątkowa kultura osobista - +1 pkt.
 Duże zaangażowanie w życiu klasy i szkoły - +1 pkt.
 Zauważalne postępy w nauce - +1 pkt.


5. Uczeń dokonuje samooceny. Otrzymuje raz w okresie:
 Kulturalnie zachowuje się w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych osób
- +1 pkt.
 Pracuje na rzecz klasy, szkoły środowiska - +1 pkt.
 Uzyskuje wyniki lepsze niż w poprzednim semestrze lub na koniec roku szkolnego - +1 pkt.

6. Przewiduje się do dyspozycji wychowawcy klasy od 1 do 6 punktów dodatnich dla każdego ucznia, które może wychowawca przydzielić raz w okresie za konkretne postawy ucznia, nie wymienione w tabeli zachowań pozytywnych. Wychowawca zobowiązany jest do krótkiego wpisu uzasadnienia przyznanej liczby punktów.


7. W uzasadnionych przypadkach po konsultacji z rodzicami/opiekunami ucznia na wniosek wychowawcy klasy lub innego nauczyciela lub dyrekcji szkoły rada pedagogiczna może podwyższyć lub obniżyć śródroczną i roczną ocenę zachowania
wynikającą z liczby uzyskanych punktów o jeden stopień. Wychowawca klasy sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy z rodzicami/opiekunami.


8. Nauczyciel na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub innej Poradni Specjalistycznej jest zobowiązany dostosować sposób przyznawania punktów z zachowania ze szczególnym zwróceniem uwagi na motywującą funkcję oceny, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficznetrudności w zachowaniu (ADHD).


9. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel zobowiązany jest do wpisania krótkiej informacji na temat przyznanych punktów, np. nazwy konkursu, zawodów sportowych, apelu, imprezy, zbiórki i akcji, miejsca zdarzenia, nazwy niszczonych rzeczy, rodzaju agresji itp.


10. Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w toku nauczania indywidualnego, którzy
 ajęcia lekcyjne realizują w domu rodzinnym są oceniani według następujących kryteriów:
OCENA WZOROWA
-uczeń zawsze jest przygotowany do lekcji,
-sam wychodzi z inicjatywą pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
-jest pilny, sumienny i obowiązkowy w pełnieniu zadań powierzonych mu przez nauczyciela,
-zawsze uczestniczy w lekcjach zgodnie z wyznaczonym planem zajęć,
-rozwija własne zainteresowania i zdolności na miarę możliwości stwarzanych mu przez szkołę,
-wyróżnia się wysoką kulturą osobistą,
-szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne,
-dba o zdrowie i higienę swoją oraz otoczenia,
-nie ulega nałogom (palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków i środków odurząjacych oraz innych szkodliwych substancji),
-nie używa nigdy wulgarnego słownictwa,
-jest uczciwy i prawdomówny w stosunku do rówieśników i osób dorosłych w szkole i poza szkołą.
OCENA BARDZO DOBRA
-uczeń wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz szkoły i środowiska,
-jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczycieli,
-systematycznie uczestniczy w lekcjach, zgodnie z wyznaczonym planem zajęć nauczania indywidualnego,
-dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę możliwości stwarzanych mu przez szkołę,
-wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, a także w swoim otoczeniu i prezentuje taka postawę na wszystkich imprezach organizowanych przez szkołę,
-szanuje podręczniki, mienie szkolne, oraz społeczne,
-dba o zdrowie i higienę swoją oraz otoczenia,
-nie ulega nałogom (palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków i środków odurzajacych oraz innych szkodliwych substancji),
-nie używa nigdy wulgarnego słownictwa,
-jest uczciwy i prawdomówny w stosunku do rówieśników i osób dorosłych w szkole i poza szkołą,
OCENA DOBRA
-uczeń dobrze spełnia wszystkie wymagania szkolne i jest systematyczny w nauce,
-chętnie bierze udział w pracach na rzecz środowiska,
-dobrze wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez nauczycieli,
-systematycznie uczestniczy w lekcjach, zgodnie z wyznaczonym planem zajęć nauczania indywidualnego,

-szanuje podręczniki, mienie szkolne oraz społeczne,
-dba o zdrowie i higienę swoją oraz otoczenia,
-nie ulega nałogom (palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków i środków odurzajacych oraz innych szkodliwych substancji),
-nie używa wulgarnego słownictwa.
OCENA POPRAWNA
-uczeń pracuje na miarę swoich możliwości i warunków,
-w semestrze nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
-wykazuje chęć współpracy z nauczycielem,
-cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec osób dorosłych i kolegów,
-szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne,
-przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki osobistej oraz najbliższego otoczenia (czystość, stosowny strój),
-nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów,
-na ogół nie używa wulgarnego słownictwa.
OCENA NIEODPOWIEDNIA
-uczeń nie przestrzega zasad właściwego zachowania na imprezach organizowanych przez szkołę,
-nie pracuje na miarę swoich możliwości i warunków,
-nie wykazuje chęci współpracy z nauczycielem,
-w semestrze ma więcej niż 4 godziny nieusprawiedliwione,
-bardzo często nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia zadań, wykonuje prace niedbale i powierzchownie,
-ma lekceważący stosunek do rówieśników i osób dorosłych,
-znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska,
-nie przestrzega zasad czystości, higieny i estetyki osobistej i otoczenia,
-ulega nałogom i namawia do stosowania różnych innych używek.
OCENA NAGANNA
-uczeń nie przestrzega zasad właściwego zachowania na imprezach organizowanych przez szkołę,
-nie pracuje na miarę swoich możliwości i warunków,
-nie wykazuje chęci współpracy z nauczycielem,
-w semestrze ma więcej niż 6 godzin nieusprawiedliwionych,
-nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia zadań,
-ma lekceważący stosunek do rówieśników i osób dorosłych,
-znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska,
-nie przestrzega zasad czystości, higieny i estetyki osobistej i otoczenia,
-ulega nałogom i namawia do stosowania różnych innych używek,
-niszczy podręczniki, mienie szkolne i społeczne,
-bierze udział w napadach, kradzieżach,
-stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie,
-działa w nieformalnych grupach, tj. bandy młodzieżowe, gangi, sekty.
- pozostaje pod opieką kuratora sądowego lub pod nadzorem policyjnym.
Wychowawca klasy wystawia ocenę na podstawie pisemnych propozycji nauczycieli uczących danego ucznia


Copyright © 2019. All Rights Reserved.