im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/ UCZNIOWIE
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 z siedzibą
w Bytomiu, przy ul. Chrobrego 9 tel.32 281-30-35 adres e-mail. sp4_bytom@op.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl
1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
a) w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratora
art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9
ust. 2 lit. g w celu realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych
i wychowawczych oraz prowadzenia dokumentacji przebiegu realizacji zadań w szczególności prowadzenia
dzienników zajęć, w tym w formie elektronicznej, księgi uczniów, arkuszy ocen, świadectw, dyplomów,
zaświadczeń, legitymacji szkolnych oraz innej dokumentacji szkolnej wymaganej przepisami prawa, pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, organizacji wycieczek szkolnych, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny
oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków, prowadzenia świetlicy, stołówki oraz biblioteki na podstawie
przepisów, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 27
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw w
szczególności Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
b) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO w celu realizacji zadań Administratora;
2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie
przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora w tym obsługujące
system informatyczny dziennik elektroniczny LIBRUS al. Korfantego 193 Katowice 40-153, QNT ul. Knurowska
19 Zabrze, VULCAN ul. Wołowska 6 Wrocław, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez
Administratora;
3. Dane osobowe w zależności od rodzaju dokumentacji będą przetwarzane przez okres realizowania obowiązku
szkolnego w placówce i w celach archiwalnych, od 5 do 50 lata zgodnie z instrukcją kancelaryjną - Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt. W przypadku zgody, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z udzieloną zgodą lub
do czasu jej wycofania;
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania
usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(UE 2016/679);
5. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią
objętych. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez złożenie oświadczenia;
6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu;
7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
8. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów
prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykreślenie ucznia z
ewidencji uczniów szkoły.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.