im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA - NAUCZYCIELE

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Bytomiu,  przy ul. Chrobrego 9, tel. 32 281 30 35 e-mail: sp4_bytom@op.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 

e-mail: iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:                                                                                          a) w związku z podjęciem działań na rzecz osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust.1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy - ustawa Kodeks Pracy, ustawa Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej                                                                                                                                                         b) na podstawie przepisów prawa 6 ust.1 lit. c RODO w celu weryfikacji niekaralności na podstawie ustawy Karta Nauczyciela oraz niekaralności na tle seksualnym zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochrony małoletnich,                                                                                                                          c) na podstawie zgody art. 9 ust 2 lit. a RODO wówczas, jeśli dokumentacja zawiera dane szczególnych kategorii;
 1. Kategorie odbiorców danych osobowych; podmioty obsługujące system informatyczny
  w placówce;
 1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 1. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 1. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego wynikające z przepisu prawa niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożliwością udziału w rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.