im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Regulamin płatności i korzystania z obiadów w Szkole Podstawowej nr 4 w Bytomiu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.08.2019.

1. Do korzystania z obiadów uprawnieni są uczniowie, których rodzice lub prawni opiekunowie podpisali Deklarację i dokonali terminowej wpłaty za obiady. W przypadku gdy uczeń korzystał
z posiłków w poprzednim roku szkolnym rodzic lub prawny opiekun powinien na początku nowego roku szkolnego wypisać kontynuację Deklaracji obiadowej.
2. Stawka żywieniowa za jeden obiad jest dostosowana do wysokości ceny obiadów finansowanych przez MOPR i podawana jest do publicznej wiadomości na początku każdego roku szkolnego.
3. Rodzice lub prawni opiekunowie regulują opłaty za obiady jedynie PRZELEWEM na indywidualne konto bankowe w wyznaczonych przez szkołę terminach tj. od 18-go do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego kolejny miesiąc żywieniowy np. wpłata za obiady w miesiącu wrześniu powinna być dokonywana w terminie od 18.08. do 25.08. (LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE!!!). Jeśli 25-ty jest dniem wolnym wówczas termin płatności zostaje wydłużony do pierwszego dnia roboczego po 25-tym w danym miesiącu. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień – termin płatności za miesiąc styczeń przypada w terminie od 11.12. do 18.12. (LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE !!!). Jeśli 18-ty grudzień jest dniem wolnym wówczas termin płatności zostaje wydłużony do pierwszego dnia roboczego po 18-tym grudnia.
4. Koszt obiadów na kolejny miesiąc będzie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły www.spnr4.bytom.pl , na tablicy informacyjnej świetlicy szkolnej oraz poprzez dziennik elektroniczny.
5. Nie można dokonywać wpłat przelewem na indywidualne konto bankowe za posiłki za kilka miesięcy z góry.
6. Nie można dokonywać przelewu z konta socjalnego (np. MOPR) jedynie z konta osobistego.
7. Za prawidłowo dokonaną wpłatę na indywidualne konto bankowe za posiłek uznaje się opłacenie kwoty za posiłek z podaniem wymaganych informacji w tytule przelewu:
imię i nazwisko dziecka, opłata za obiady miesiąc i rok, którego dotyczy wpłata za posiłki.
8. Wpłata za posiłki powinna być dokonywana za kolejny PEŁNY miesiąc żywieniowy. Kwota wpłaty nie może być pomniejszona o zwrot za nieobecność dziecka.
9. W przypadku wpłacenia przez rodzica/opiekuna prawnego zbyt niskiej kwoty, konieczne jest dopłacenie różnicy w możliwie jak najszybszym terminie.
10. W przypadku wpłacenia przez rodzica/opiekuna prawnego za wysokiej kwoty lub dokonania wpłaty po terminie nadpłata zostaje zwrócona na konto bankowe rodzica/opiekuna prawnego do końca danego miesiąca.
11. W przypadku nieobecności stołującemu, przysługuje zwrot opłaty miesięcznej proporcjonalny do liczby dni, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic nieobecność dziecka na obiadach spowodowaną chorobą obowiązkowo zgłasza pierwszego dnia choroby – zgłoszenie przed godziną 10.00 spowoduje odliczenia już od następnego dnia choroby.
12. Każdą planowaną nieobecność dziecka rodzic lub prawny opiekun, ma obowiązek zgłosić osobiście lub telefonicznie u intendenta bądź osobiście, telefoniczne lub poprzez dziennik elektroniczny u kierownika świetlicy.
13. Konieczność zgłoszenia przez rodziców nieobecności dziecka na obiadach dotyczy również uczniów, którzy mają przyznane obiady przez MOPR.
14. Rodzic ma obowiązek zgłosić u intendenta lub kierownika świetlicy termin powrotu dziecka do szkoły, w przeciwnym razie stołówka z opóźnieniem wznowi przygotowywanie posiłków dla ucznia.
15. Zwrot opłaty za obiady będzie dokonywany przelewem na indywidualne konto bankowe rodzica lub prawnego opiekuna do ostatniego dnia danego miesiąca.
16. Obiady wydawane są w czasie przerw lekcyjnych: 11.30, 12.25, 13.25, 14.20.
17. Dziecko, które w czasie lekcji wróci z rodzicem od lekarza, nie czeka na przerwę, aby zjeść obiad – jeśli tylko stołówka jest otwarta i posiłki gotowe, opiekun dziecka informuje osobę wydającą obiady o fakcie powrotu od lekarza (w przeciwnym razie należy poczekać do przerwy).
18. Uczniowie przychodzą na obiady po skończonych lekcjach nie później niż o 14.20.
W wyjątkowych sytuacjach uczeń może zjeść obiad wcześniej niż po zakończonych lekcjach, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu u osoby dyżurującej na stołówce.
19. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce – szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos.
20. Rezygnację z obiadów szkolnych należy zgłaszać do 18 dnia każdego miesiąca, w formie pisemnej u intendenta. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, w którym rezygnację z obiadów należy zgłosić do 11.12.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.