Szkoła Podstawowa nr 4

im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

swietlicazach2013

REGULAMIN ŚWIETLICY

1. Świetlica szkolna czynna jest od 6:30 do 17:00
2. Świetlica szkolna jest dostępna dla dzieci klas I-III, a w miarę możliwości dla dzieci z klas IV-VI.
3.
Kryteria przyjęcia do świetlicy:
    praca zawodowa obojga rodziców (wymagane potwierdzenie z zakładu pracy)
    wiek dziecka
4.
Opiekę uczniom zapewniają kierownik i nauczyciele-wychowawcy świetlicy przed i po zakończonych przez dziecko zajęciach edukacyjnych oraz w innych okolicznościach wymagających zapewnienia uczniowi opieki.
5. W czasie pobytu w świetlicy dziecko powinno
przestrzegać następujących zasad:
    nie oddalać się ze świetlicy bez zgody wychowawcy
•    brać czynny udział w życiu świetlicy
•    wykonywać polecenia wychowawców i kierownika świetlicy
•    szanować rzeczy kolegów, własne oraz mienie szkolne
•    dbać o estetykę pomieszczeń świetlicowych
•    być dobrym kolegą w zabawie i pracy
•    przestrzegać zasad higieny i bezpiecznego zachowania się
•    używać zwrotów grzecznościowych
•    przestrzegać
„REGUŁ ZACHOWANIA W ŚWIETLICY”
6.
Zachowanie ucznia oceniane jest za pomocą znaków plus i minus, zapisywanych w Kartach oceny zachowania. Za zachowania pozytywne uczeń otrzymuje plus, za negatywne minus
7. Wychowawcy świetlic współpracują z wychowawcami klas, pedagogiem, higienistką, dyrekcją szkoły i rodzicami.
8. Za zniszczone przez dziecko sprzęty i pomoce dydaktyczne odpowiadają rodzice.

9. Wcześniejsze zwolnienie dziecka z zajęć świetlicowych rodzice zobowiązani są zgłaszać osobiście lub pisemnie u kierownika lub wychowawcy świetlicy.

10. Rodzice decydują o godzinie wyjścia dziecka ze świetlicy poprzez pisemną deklarację lub odbierają je osobiście.
11. W świetlicy jest możliwość wykupienia obiadów.
12.  Kolejność przyjmowania zgłoszeń na obiady jest następująca:
•    dzieci żywione przez MOPR
•    dzieci klas młodszych rodziców pracujących zawodowo
•    dzieci klas starszych rodziców pracujących zawodowo
•    dzieci klas młodszych rodziców nie pracujących zawodowo
•    dzieci klas starszych rodziców nie pracujących zawodowo
13. Odpłatność za obiady wynosi: ilość dni z obiadem w miesiącu x ustalona stawka za obiad.
14. Zasady korzystania z obiadów zawiera REGULAMIN OBIADÓW.


REGUŁY ZACHOWANIA W ŚWIETLICY

1. Nie opuszczamy pomieszczenia świetlicowego bez wcześniejszego zgłoszenia tego wychowawcy.

2. Wykonujemy polecenia opiekuna.

3. Czynnie i aktywnie uczestniczymy w przeprowadzanych zajęciach świetlicowych.

4. Potrafimy odróżnić czas przeznaczony na pracę od czasu przeznaczonego na zabawę.

5. Słuchamy i nie przerywamy gdy ktoś do nas mówi.

6. Odnosimy się z szacunkiem do wychowawców, koleżanek, kolegów oraz pracowników szkoły.

7. Używamy grzecznościowych zwrotów:

·         Dzień dobry

·         Do widzenia

·         Przepraszam

·         Proszę

·         Dziękuję

8. Pomagamy uczniom potrzebującym pomocy.

9. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.

10. Nie stosujemy przemocy słownej i fizycznej wobec koleżanek i kolegów.

11. Nie przeszkadzamy sobie wzajemnie.

12. Zachowujemy ciszę, nie krzyczymy.

13. Nie ruszamy cudzych rzeczy bez zgody ich właściciela.

14. Utrzymujemy ład i porządek w pomieszczeniu świetlicowym.

15. Szanujemy sprzęty wchodzące w skład wyposażenia świetlicy.

16. Za przestrzeganie powyższych zasad świetliczak otrzymuje plusy, natomiast za ich naruszenie minusy. Plusy i minusy odnotowywane są w Karcie oceny zachowania. Uczeń posiadający największą ilość plusów w grupie świetlicowej w danym roku szkolnym otrzymuje tytuł ŚWIETLICZAK ROKU, dyplom oraz nagrodę rzeczową.

REGULAMIN OBIADÓW

1. Do korzystania z obiadów uprawnieni są uczniowie, których rodzice lub prawni opiekunowie podpisali Deklarację i dokonali terminowej wpłaty za obiady.

2. Stawka żywieniowa za jeden obiad jest dostosowana do wysokości ceny obiadów finansowanych przez MOPR i podawana jest do publicznej wiadomości na początku każdego roku szkolnego.

3. Rodzice lub prawni opiekunowie regulują opłaty za obiady jedynie PRZELEWEM na indywidualne konto bankowe w wyznaczonych przez szkołę terminach tj. od 18 do 25 dnia każdego miesiąca (LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE!!!). Wyjątek stanowi miesiąc styczeń – termin płatności od 01.01. do 05.01. (LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA INDYWIDUALNE KONTO

BANKOWE !!!). Opłata za obiad na miesiąc styczeń  nie może być wpłacana przelewem w miesiącu grudniu – ze względu na procedurę zerowania konta bankowego na koniec każdego roku kalendarzowego.

4. W miesiącu styczeń oraz wrzesień wpłata powinna być dokonywana dwukrotnie. Na początku miesiąca za obecny miesiąc żywieniowy. Natomiast od 18 do 25 za kolejny miesiąc żywieniowy.

5. Koszt obiadów na kolejny miesiąc będzie podany do publicznej wiadomości do 18-go każdego miesiąca na stronie internetowej szkoły www.spnr4.bytom.pl oraz na tablicy informacyjnej świetlicy szkolnej.

6. Nie można dokonywać wpłat przelewem na indywidualne konto bankowe za posiłki za kilka miesięcy z góry.

7. Nie można dokonywać przelewu z konta socjalnego (np. MOPR) jedynie z konta osobistego.

8. Za prawidłowo dokonaną wpłatę na indywidualne konto bankowe za posiłek uznaje się: opłacenie kwoty za posiłek z podaniem wymaganych informacji w tytule przelewu:

imię i nazwisko dziecka, opłata za obiady miesiąc i rok, którego dotyczy wpłata za posiłki np. „Jan Nowak opłata za obiady za miesiąc luty 2017”.

9. Wpłata za posiłki powinna być dokonywana za kolejny PEŁNY  miesiąc żywieniowy. Kwota wpłaty nie może być pomniejszona o zwrot za nieobecność dziecka.

10. W przypadku nieobecności stołującemu, przysługuje zwrot opłaty miesięcznej proporcjonalny do liczby dni, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności.

- Za 1-dniową nieobecność ucznia oraz pierwszy dzień dłuższej nieobecności, nie przysługuje zwrot kosztów za obiady, jeśli wcześniej nie zostały zgłoszone.

- Rodzic nieobecność dziecka na obiadach spowodowaną chorobą obowiązkowo zgłasza pierwszego dnia choroby – zgłoszenie przed godziną 8.00 spowoduje odliczenia już od drugiego dnia choroby, późniejsze zgłoszenie to odliczenia od dnia trzeciego.

11. Każdą planowaną nieobecność dziecka rodzic lub prawny opiekun, ma obowiązek zgłosić osobiście

u intendenta lub u kierownika świetlicy.

12. Rodzic zgłasza w kuchni termin powrotu dziecka do szkoły (po chorobie), w przeciwnym razie stołówka

z opóźnieniem wznowi przygotowywanie posiłków dla ucznia.

13. NIEOBECNOŚĆ DZIECKA NA OBIADACH, KTÓREJ RODZICE NIE ZGŁOSILI W SZKOLNEJ KUCHNI SKUTKUJE PO 2 DNIACH WSTRZYMANIEM GOTOWANIA POSIŁKÓW DLA DZIECKA.

W TAKIEJ SYTUACJI OBIAD DLA DZIECKA ZOSTANIE PRZYGOTOWANY Z DWUDNIOWYM OPÓŹNIENIEM WYNIKAJĄCYM Z POTRZEBY ZAMÓWIENIA DODATKOWYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH.

14. Zwrot opłaty za obiady będzie dokonywany przelewem na indywidualne konto bankowe rodzica lub prawnego opiekuna do ostatniego dnia danego miesiąca.

15. Obiady wydawane są w czasie przerw lekcyjnych: 11.30, 12.25, 13.25, 14.20.

16. Dziecko, które w czasie lekcji wróci z rodzicem od lekarza, nie czeka na przerwę, aby zjeść obiad – jeśli tylko stołówka jest otwarta i posiłki gotowe, opiekun dziecka informuje osobę wydającą obiady o fakcie powrotu od lekarza (w przeciwnym razie należy poczekać do przerwy).

17. Uczniowie przychodzą na obiady po skończonych lekcjach nie później niż o 14.20. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może zjeść obiad  wcześniej niż po zakończonych lekcjach, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu u osoby dyżurującej na stołówce. O godzinie 14.30 kuchnia wydaje wolne posiłki chętnym dzieciom – pierwszeństwo mają dzieci przebywające na świetlicy do godziny 17.00.

18. Rezygnację z obiadów szkolnych należy zgłaszać do 18 dnia każdego miesiąca, w formie pisemnej u intendenta.

19. Przypadki nagannego zachowania uczniów na stołówce będą zgłaszane wychowawcom.

20. Konieczność zgłoszenia przez rodziców nieobecności dziecka na obiadach dotyczy również uczniów, którzy mają przyznane obiady przez MOPR.

Akademia Kompetencji

Copyright © 2018 SP nr 4 Bytom. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.