im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

swietlicazach2013

REGULAMIN ŚWIETLICY 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.01.2021.

1. Świetlica szkolna czynna jest od 6:30 do 17:00.
2. Świetlica szkolna jest dostępna dla dzieci klas I-III, a w miarę możliwości dla dzieci
z klas IV-VI.
3. Kryteria przyjęcia do świetlicy:
• praca zawodowa obojga rodziców (wymagane potwierdzenie z zakładu pracy)
• wiek dziecka
4. Opiekę uczniom zapewniają kierownik i nauczyciele-wychowawcy świetlicy przed i po zakończonych przez dziecko zajęciach edukacyjnych oraz w innych okolicznościach wymagających zapewnienia uczniowi opieki.
5. W czasie pobytu w świetlicy dziecko powinno przestrzegać następujących zasad:
• nie oddalać się ze świetlicy bez zgody wychowawcy
• brać czynny udział w życiu świetlicy
• wykonywać polecenia wychowawców i kierownika świetlicy
• szanować rzeczy kolegów, własne oraz mienie szkolne
• dbać o estetykę pomieszczeń świetlicowych
• być dobrym kolegą w zabawie i pracy
• przestrzegać zasad higieny i bezpiecznego zachowania się
• używać zwrotów grzecznościowych
• przestrzegać REGUŁ ZACHOWANIA W ŚWIETLICY
6. Zachowanie ucznia oceniane jest za pomocą znaków plus i minus, zapisywanych w Kartach oceny zachowania. Za zachowania pozytywne uczeń otrzymuje plus, za negatywne minus.
7. Wychowawcy świetlic współpracują z wychowawcami klas, pedagogiem, higienistką, dyrekcją szkoły i rodzicami.
8. Za zniszczone przez dziecko sprzęty i pomoce dydaktyczne odpowiadają rodzice.
9. Wcześniejsze zwolnienie dziecka z zajęć świetlicowych rodzice zobowiązani są zgłaszać osobiście lub pisemnie u kierownika lub wychowawcy świetlicy.
10. Rodzice decydują o godzinie wyjścia dziecka ze świetlicy poprzez pisemną deklarację lub odbierają je osobiście.
11. W świetlicy jest możliwość wykupienia obiadów.
12. Kolejność przyjmowania zgłoszeń na obiady jest następująca:
• dzieci żywione przez MOPR
• dzieci klas młodszych rodziców pracujących zawodowo
• dzieci klas starszych rodziców pracujących zawodowo
• dzieci klas młodszych rodziców nie pracujących zawodowo
• dzieci klas starszych rodziców nie pracujących zawodowo
13. Odpłatność za obiady wynosi: ilość dni z obiadem w miesiącu x ustalona stawka za obiad.
14. Zasady korzystania z obiadów zawiera REGULAMIN OBIADÓW.
15. W świetlicy szkolnej obowiązują procedury zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Do ich przestrzegania zobowiązani są rodzice/opiekunowie, uczniowie korzystający z opieki świetlicowej oraz wychowawcy świetlicy.
16. Celem obowiązujących procedur jest ustalenie zasad bezpieczeństwa w świetlicy w czasie epidemii COVID-19, zapewnienie bezpieczeństwa, zdrowia dzieciom i pracownikom przebywającym w świetlicy szkolnej, zapobieganie zakażeniu i zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.
17. Procedury obowiązujące w czasie pandemii:
17.1. Organizacja pracy świetlicy:
• Ilość grup w świetlicy zależy od liczby uczniów zadeklarowanych do opieki świetlicowej.
• Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 osób.
• W miarę możliwości lokalowych szkoły, każda grupa ma przydzieloną w danym dniu jedną salę.
• Do godziny 15:00 kiedy jest największe obłożenie w świetlicy uczniowie z różnych grup nie mogą mieć ze sobą styczności.
• W godzinach od 6:30 do 08:15 oraz od 14:30 do 17:00 uczniowie przebywają w grupach mieszanych.
• Opiekę nad każdą grupą w jednym czasie sprawuje jeden wychowawca zachowując bezpieczny dystans w stosunku do uczniów.
• Przydział wychowawców do grup jest stały i niezmienny.
17.2. Przyprowadzanie uczniów do świetlicy:
 do świetlicy można przyprowadzić tylko dziecko zdrowe, bez żadnych oznak chorobowych,
 wychowawca ma prawo odmówić przyjęcia ucznia, u którego zauważył niepokojące objawy.
17.2.1. Sposób postępowania rodzica/opiekuna przy przyprowadzaniu ucznia do świetlicy.
Rodzic/opiekun:
 musi mieć na twarzy maseczkę lub przyłbicę,
 sprawdza czy w STREFIE RODZICA przebywa odpowiednia ilość osób pozwalająca na zachowanie dystansu społecznego, jeśli tak - wchodzi do bezpiecznej strefy, jeśli nie - wycofuje się wraz z dzieckiem na odległość zapewniającą bezpieczeństwo i oczekuje na zwolnienie STREFY RODZICA lub czeka na informację pracownika szkoły, że może wejść na teren placówki,
 pilnuje, żeby dziecko zdezynfekowało ręce płynem znajdującym się
w STREFIE RODZICA i kieruje je do sali świetlicowej.
W przypadku rodziców uczniów klas pierwszych przez pierwszy tydzień nauki dopuszczalne jest doprowadzenie dziecka do sali świetlicowej przez rodzica/opiekuna po uprzednim zdezynfekowaniu rąk. Rodzic/opiekun chcący odprowadzić dziecko do sali świetlicowej po uzyskaniu zgody pracownika szkoły może wejść na teren placówki.
17.2.2. W czasie przyprowadzania dziecka do świetlicy należy ograniczyć do minimum rozmowy z wychowawcą i sprawnie wykonywać czynności, tak aby zminimalizować czas pobytu na terenie szkoły.
17.3. Odbiór dziecka ze świetlicy.
 W miarę możliwości dziecko ze świetlicy powinna odbierać jedna, stała osoba.
17.3.1. Sposób postępowania rodzica/opiekuna przy odbieraniu dziecka ze świetlicy:
Rodzic/opiekun:
 musi mieć na twarzy maseczkę lub przyłbicę,
 sprawdza czy w STREFIE RODZICA przebywa odpowiednia ilość osób pozwalająca na zachowanie dystansu społecznego, jeśli tak - wchodzi do bezpiecznej strefy, jeśli nie - wycofuje się wraz z dzieckiem na odległość zapewniającą bezpieczeństwo i oczekuje na zwolnienie STREFY RODZICA lub czeka na informację pracownika szkoły, że może wejść na teren placówki,
 dezynfekuje ręce płynem znajdującym się w STREFIE RODZICA,
 udaje się do sali świetlicowej w celu odebrania dziecka ze świetlicy według zasady, że tylko jeden rodzic w danym czasie może odbierać dziecko/dzieci.
17.3.2. W czasie odbierania dziecka do świetlicy należy ograniczyć do minimum rozmowy
z wychowawcą i sprawnie wykonywać czynności, tak aby zminimalizować czas pobytu na terenie szkoły.
17.4. Zadania wynikające z rygoru sanitarnego.
17.4.1. Uczniowie przebywający w świetlicy będą:
 bardzo często wykonywać czynności higieniczne,
 siedzieć w czasie zajęć stolikowych w miarę możliwości w bezpiecznej odległości – maksymalnie 2 uczniów przy stoliku,
 uczestniczyć w zabawach i zajęciach proponowanych przez wychowawców z zachowaniem bezpiecznego dystansu między sobą i nauczycielem,
 podczas zajęć plastycznych korzystać wyłącznie z własnych materiałów plastycznych,
 korzystać z boiska szkolnego przy zachowaniu następujących zasad:
uczniowie danej grupy świetlicowej uczestniczą w zajęciach tylko w obrębie swojej grupy
każda grupa ma swoją wydzieloną strefę.
17.4.2. Uczniowie przebywając w świetlicy nie będą mogli:
 przynosić swoich zabawek z domu i niepotrzebnych rzeczy,
 podawać ręki na powitanie i pożegnanie,
 uczestniczyć w swobodnych zabawach kontaktowych,
 korzystać ze sprzętu świetlicowego, który nie nadaję się do dezynfekcji,
 wchodzić w strefę bezpieczeństwa innych osób.
17.5. Zadania wychowawcy świetlicy wynikające z rygoru sanitarnego.
Wychowawca:
wyjaśnia zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązujące w świetlicy,
organizuje zajęcia w sposób gwarantujący bezpieczeństwo uczniom i samemu sobie:
 nie podaje ręki na powitanie i pożegnanie,
 pilnuje częstego i regularnego mycia rąk wodą z mydłem przez uczniów, uwrażliwia uczniów na zachowanie dystansu społecznego,
 wietrzy salę świetlicową co najmniej co godzinę w trakcie przebywania uczniów
w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjściem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji,
 zwraca uwagę na nie dotykanie przez uczniów twarzy, nosa, ust i oczu,
 uwrażliwia uczniów na prawidłowy sposób zasłaniania ust i nosa przy kaszlu i kichaniu,
 w przypadku pojawienia się niepokojących objawów u dziecka izoluje je
w odrębnym pomieszczeniu lub jeśli nie ma takiej możliwości pilnuje aby zachowało znaczny odstęp od innych uczestników zajęć (co najmniej 2 m), ma prawo dokonać pomiaru temperatury i niezwłocznie informuje rodziców/opiekunów w celu pilnego odbioru dziecka ze świetlicy,
 jest odpowiedzialny za dopilnowanie dezynfekcji sprzętu/gier, z którego korzystali uczniowie pod jego opieką.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.