im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

KLAUZULA INFORMACYJNA – Instagram

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - RODO,  informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa 4 z siedzibą
w Bytomiu, przy ul. Chrobrego  9 tel. 32 281 30 35 e-mail. sp4_bytom@op.plDane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 

e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
 2. na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. c a RODO w zakresie i celu określonym w treści udzielonej zgody na publikację danych osobowych na prowadzonym przez szkołę koncie na portalu społecznościowym Instagram,
 3. na podstawie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu prowadzenia przez szkołę konta na portalu społecznościowym Instagram i za jego pośrednictwem promowania działalności szkoły (subskrypcja ikony „Obserwuj”) oraz komunikacji za pomocą dostępnych funkcjonalności serwisu Instagram (komentarze, czaty, wiadomości) w zakresie danych identyfikacyjnych konto oraz opublikowanych na profilu;
 1. Odbiorcy danych osobowych w związku z prowadzeniem przez Administratora konta na portalu Instagram jest właściciel portalu Facebook, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Instagram dostępnych pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875 . Ponadto odbiorcami stają się inni użytkownicy aplikacji, którzy korzystają oraz przeglądają treści konta placówki;
 1. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora

       -dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,

       -dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą       

         przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,

       - niezależnie od wskazanych okresów przetwarzania danych przez Administratora własne        

        okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Instagram;

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 1. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu,          w tym profilowaniu, z zastrzeżeniem charakteru przepływu danych
  w ramach działalności serwisu Instagram. Serwis Instagram może profilować Państwa dane osobowe więcej informacji pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875 ;
 2. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu Instagram jest nieodłączne w przypadku korzystania z wybranych funkcjonalności serwisu.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.