im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/ UCZEŃ –
ZDALNE NAUCZANIE

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 z siedzibą
w Bytomiu, przy ul.  Chrobrego 9

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez system informatyczny Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej jest Minister Edukacji Narodowej.

W przypadku wykorzystania przez Administratora, platform,  aplikacji i portali społecznościowych  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach danej  usługi jest usługodawca i właściciel portali społecznościowych:

-Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego z siedzibą w Brukseli po adresem    Avenue    du Bourget 1, BE-1149.

-Zoom, Zoom Video Communications, Inc. z siedzibą w USA

-Dziennika elektronicznego Librus jest  Szkoła Podstawowa nr 4  w Bytomiu.

- E-mail jest Google Inc z siedzibą w USA

-epodręczniki.pl platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej

- aplikacja padlet z siedzibą w San Francisko

- aplikacja eduelo

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 

e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie
 2. przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493, z późn. zm.) w celu realizacji podstawy programowej kształcenia formie zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu: Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, platformy School Education Gateway, aplikacji ZOOM, dziennika elektronicznego Librus, dostawcy usług e-mail – Gmail, portalu spłecznościowego Facebook, aplikacji Maesseger
 3. na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu przetwarzania innych danych; wizerunek (nagrania) w związku z prowadzeniem edukacji w formie zdalnego nauczania, numer telefonu, adres e-mail do kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym, nazwa użytkownika w aplikacjach wykorzystywanych w celu realizacji zadania.
 1. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania;
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(UE 2016/679);
 2. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 3. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 4. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji obowiązku szkolnego;
 5. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie
  danych osobowych nią objętych. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.