im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/ UCZNIOWIE
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - RODO,
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 z siedzibą
w Bytomiu, przy ul. Chrobrego 9 tel.32 281-30-35 adres e-mail. sp4_bytom@op.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl
1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
a) w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratora
art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym
art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust. 2 lit. g w celu realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych
i wychowawczych oraz prowadzenia dokumentacji przebiegu realizacji zadań w szczególności
prowadzenia dzienników zajęć, w tym w formie elektronicznej, księgi uczniów, arkuszy ocen,
świadectw, dyplomów, zaświadczeń, legitymacji szkolnych oraz innej dokumentacji szkolnej
wymaganej przepisami prawa, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacji wycieczek
szkolnych, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków,
prowadzenia świetlicy, stołówki oraz biblioteki na podstawie przepisów, w szczególności
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, rozporządzeń
wykonawczych do ww. ustaw w szczególności Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
b) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO w celu realizacji zadań
Administratora;
2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem
na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu
Administratora w tym obsługujące system informatyczny dziennik elektroniczny LIBRUS al.
Korfantego 193 Katowice 40-153, QNT ul. Knurowska 19 Zabrze, VULCAN ul. Wołowska 6
Wrocław, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
3. Dane osobowe w zależności od rodzaju dokumentacji będą przetwarzane przez okres
realizowania obowiązku szkolnego w placówce i w celach archiwalnych, od 5 do 50 lata
zgodnie z instrukcją kancelaryjną - Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. W przypadku
zgody, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z udzieloną zgodą lub do czasu jej
wycofania;
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do
Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(UE 2016/679);

5. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie
danych osobowych nią objętych. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można
wycofać poprzez złożenie oświadczenia;
6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
8. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie
danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie wykreślenie ucznia z ewidencji uczniów szkoły.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.