im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

REGULAMIN PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

SP 4 W BYTOMIU
STAN NA 01.09.2023 r.
I ZACHOWANIA POZYTYWNE

1. Uczeń bierze dobrowolnie udział w konkursie szkolnym. Za uczestnictwo w każdym konkursie otrzymuje +2 pkt W przypadku bardzo dużej liczby chętnych, uczestnicy mogą zostać wyłonieni metodą eliminacji. O wpisie punktów dla uczniów, którzy nie zakwalifikowali się do konkursu, a reprezentują zbliżony poziom wiedzy lub umiejętności decyduje komisja konkursowa. Konkurs szkolny powinien zostać zaplanowany na początku roku szkolnego i wpisany do wykazu szkolnych konkursów i turniejów na dany rok szkolny. Punkty wpisuje nauczyciel organizujący konkurs.


2. Za zajęcie I lub II lub III miejsca uczeń dodatkowo otrzymuje +4 pkt. W każdym konkursie należy dążyć do wyłonienia tylko trzech miejsc punktowanych. Lista laureatów powinna być wywieszona w gablocie na korytarzu szkolnym lub zamieszczona na stronie internetowej szkoly. Punkty wpisuje nauczyciel organizujący konkurs.


3. Uczeń dobrowolnie uczestniczy w konkursie miejskim, rejonowym (regionalnym), wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym. Za każdy taki udział otrzymuje +4 pkt. Jeżeli konkurs nie odbył się z przyczyn zależnych od organizatora, uczeń otrzymuje połowę punktów +2 pkt Punkty wpisuje nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu.


4. Za uzyskanie tytułu laureata konkursu pozaszkolnego kończącego się etapem miejskim lub rejonowym (regionalnym) uczeń otrzymuje dodatkowo +6 pkt., etapem wojewódzkim otrzymuje +8 pkt., a etapem ogólnopolskim lub międzynarodowym +10 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu.


5. Uczeń dobrowolnie uczestniczy w zawodach sportowych na terenie miasta. Za każdy taki udział otrzymuje +4 pkt. Jeżeli zawody nie odbyły się z przyczyn zależnych od organizatora, uczeń otrzymuje połowę punktów +2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przygotowujący ucznia do zawodów.


6. Za zwycięstwo lub zdobycie drugiego lub trzeciego miejsca indywidualnie lub zespołowo w zawodach kończących się etapem miejskim lub rejonowym (regionalnym) uczeń otrzymuje dodatkowo +6 pkt., etapem wojewódzkim otrzymuje +8 pkt., a etapem ogólnopolskim lub międzynarodowym +10 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przygotowujący ucznia do zawodów.


7. Uczeń aktywnie uczestniczy w organizowaniu imprez na terenie klasy np. Dzień Chłopaka, Andrzejki, spotkanie opłatkowe, dyskoteka lub zabawa klasowa, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Kobiet itp. Za każde takie przedsięwzięcie otrzymuje +2 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.


8. Uczeń sam zgłasza chęć aktywnego udziału w apelu szkolnym. Każdorazowo otrzymuje +2 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy lub nauczyciel, który przygotowuje apel.


9. Uczeń podejmuje działania w organizowaniu życia szkoły np. jest współorganizatorem dyskoteki szkolnej, innej imprezy ogólnoszkolnej. Za każde takie przedsięwzięcie otrzymuje +2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel organizujący imprezę.


10. Uczeń aktywnie uczestniczy w działaniach charytatywnych na terenie szkoły np. zbiórka odzieży, zbiórka środków czystości, zbiórka zabawek, zbiórka artykułów spożywczych przed świętami, itp. Za każde takie działanie otrzymuje +2 pkt. Trzej uczniowie ze szkoły, którzy najbardziej wykazali się w tych akcjach, otrzymują dodatkowo +2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel organizujący akcję.

11. Uczeń uczestniczy w zbiórkach i akcjach ogłaszanych na terenie szkoły np. zbiórka kasztanów i żołędzi dla zwierząt leśnych, zbiórka pokarmu dla bezdomnych zwierząt ze schroniska, zbiórka baterii. Za udział w każdej z takich akcji otrzymuje +2 pkt. Trzej uczniowie ze szkoły, którzy najbardziej wykazali się w tych akcjach, otrzymują dodatkowo +2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel organizujący akcję.


12. Uczeń zbiera surowce wtórne: makulaturę, zakrętki plastykowe, puszki aluminiowe. Za udział w każdej ze zbiórek otrzymuje +2 pkt. Uczeń, który w klasie w każdej z tych zbiórek przyniósł najwięcej surowców wtórnych: makulatury, zakrętek plastykowych lub puszek aluminiowych, otrzymuje dodatkowo +2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel organizujący zbiórkę.


13. Uczeń pełni funkcję w klasie przewodniczącego lub zastępcy lub skarbnika lub sekretarza. Za rzetelne wywiązywanie się ze swoich obowiązków otrzymuje jednorazowo w semestrze +3p. Punkty wpisuje wychowawca klasy.


14. Uczeń aktywnie i twórczo pracuje w Samorządzie Uczniowskim. Za takie działanie otrzymuje jeden raz w semestrze +4 pkt. Punkty wpisuje opiekun samorządu szkolnego.


15. Uczeń wykonuje dekoracje szkolne, gazetki klasowe, do klasopracowni, gazetki ścienne na korytarzach. Za każdą wykonaną gazetkę otrzymuje +2 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.


16. Uczeń sam podejmuje działania redagowania gazetki szkolnej ogólnodostępnej dla wszystkich uczniów, pisze notatkę na stronę WWW szkoły, prowadzi kronikę klasową. Za każde działanie otrzymuje +2 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.
17. Punktualność oceniana jest raz w okresie:
 0 spóźnień – +4 pkt.,
 1 spóźnienie – +3 pkt.,
 2 spóźnienia – +2 pkt.,
 3 spóźnienia – +1 pkt.,
Punkty wpisuje wychowawca klasy.

18. Obecność na zajęciach lekcyjnych oceniana jest raz w semestrze. 100% obecności lub wszystkie godziny usprawiedliwione  +4 pkt. Uczeń dostarcza usprawiedliwienie wychowawcy do 7 dni po powrocie do szkoły. Punkty wpisuje wychowawca klasy.


19. Uczeń dobrowolnie zaoferował pomoc w nauce koledze. Jeżeli nie widać konkretnych efektów otrzymuje za swoje postępowanie +1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń zaoferował pomoc.


20. Uczeń dobrowolnie zaoferował pomoc koledze w nauce celem wyrównania wiadomości z pewnej partii materiału, z informując o tym nauczyciela danego przedmiotu. Jeżeli nauczyciel stwierdzi postępy w nauce douczanego, uczeń otrzymuje on każdorazowo +2 pkt. za konkretną partię materiału. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń zaoferował pomoc.


21. Uczeń oferuje dobrowolnie swoją pomoc koledze np. pożycza zeszyty choremu koledze celem uzupełnienia notatek z lekcji, pożycza koledze materiały i przybory szkolne itp. Za swoje postępowanie otrzymuje +1 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.


22. Uczeń posługuje się pięknym językiem w mowie i piśmie. Nigdy nie słychać z jego ust niecenzuralnych słów. Otrzymuje raz w okresie +1 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.


23. Uczeń zawsze używa słów: proszę, dziękuję, przepraszam. Nigdy nie trzeba mu przypominać o używaniu zwrotów grzecznościowych. Otrzymuje raz w okresie +2 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.

24. Uczeń przestrzega zasad higieny i estetyki osobistej. Otrzymuje raz w okresie: +2 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.


25. W porze jesienno-zimowej posiada obuwie zmienne Otrzymuje raz w okresie: +1 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.


26. Uczeń posiada wysoką kulturę osobistą. Otrzymuje raz w okresie:

 Kulturalnie i taktownie postępuje w stosunku do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz innych osób w szkole i środowisku +1 pkt.,
 Poprawnie zachowuje się na lekcjach, przerwach, imprezach klasowych i szkolnych +1 pkt.,
 Nie prowokuje do kłótni i bójek, łagodzi konflikty między uczniami +1 pkt., Punkty wpisuje wychowawca klasy.


27. Uczeń dobrowolnie pracuje na rzecz klasy np. pielęgnuje rośliny doniczkowe, przygotowuje okolicznościowe wystawki, dba o ład i porządek, urządza wystrój klasy. Za każdą z tych prac otrzymuje +2 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.


28. Uczeń dobrowolnie oferuje swoją pomoc w pracy na rzecz szkoły np. pracuje w aktywie bibliotecznym, pielęgnuje ogród szkolny, pomaga nauczycielowi w przygotowaniu imprezy szkolnej (nosi ławki, krzesła sprząta po apelu) na przerwach, przed lub po lekcjach. Za każdą z tych prac otrzymuje +2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel, któremu uczeń zaoferował swoją pomoc.


29. Uczeń reprezentuje szkołę na zewnątrz np. bierze udział w obchodach Dnia Niepodległości, Bytomskim Jarmarku Średniowiecznym, Pokazie gier planszowych. Za każdy taki udział otrzymuje +2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel opiekujący się uczniami.


30. Uczeń bierze systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły. Za aktywny udział w każdym kółku zainteresowań otrzymuje raz w okresie +2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne.


31. Uczeń posiada strój galowy na uroczystościach szkolnych i szczególnych okazjach. Każdorazowo otrzymuje +2 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.


32. Uczeń nosi mundurek szkolny. Systematyczność noszenia mundurka szkolnego oceniana jest raz w okresie:
a. Zawsze ma mundurek szkolny - +4 pkt.
b. 1 - 3 razy brak mundurka szkolnego - +3 pkt.
c. 4 razy brak mundurka szkolnego - +2 pkt.
d. 5 razy brak mundurka szkolnego - +1 pkt.

Punkty wpisuje wychowawca klasy

Copyright © 2019. All Rights Reserved.