im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

1. Uczeń po trzykrotnym upomnieniu przez nauczyciela na lekcji nie zmienia swojego zachowania. Przeszkadza, rozmawia, zajmuje się rzeczami nie związanymi z tematyką lekcji, odmawia pracy na lekcji, wychodzi z ławki, zabiera rzeczy kolegom, komentuje, odpowiada nie pytany, na głos wyraża niestosowne komentarze, Każdorazowo otrzymuje -1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.
2. Uczeń nieodpowiednio, niegrzecznie, lekceważąco odnosi się do nauczyciela  i innych osób, podnosi głos, kłóci się, odpowiada w sposób arogancki. Każdorazowo otrzymuje -2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.
3. Uczeń notorycznie zapomina o stosowaniu form grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam. Jeżeli po zwróceniu uwagi przez nauczyciela nadal ich nie stosuje otrzymuje każdorazowo -1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.
4. Uczeń nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków dyżurnego. Każdorazowo otrzymuje -1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.
5. Uczeń nie wykonuje poleceń nauczycieli lub wykonuje w sposób niedbały -1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.
6. Uczeń z premedytacją niszczy sprzęt, meble i wyposażenie szkolne. Każdorazowo otrzymuje -4 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu lub wychowawca, jeżeli fakt zniszczenia zgłosi wychowawcy inny pracownik szkoły.
7. Uczeń z premedytacją niszczy rzeczy własne i kolegów. Każdorazowo otrzymuje     -2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.
8. Za każde kłamstwo uczeń otrzymuje -1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.
9. Uczeń zaśmieca klasę, korytarz i otoczenie wokół szkoły. Każdorazowo otrzymuje     –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.
10. Uczeń zaczepia  kolegów,  prowokuje  do  bójki,  pluje  na  kolegów,  wyśmiewa  inne dzieci. Za  każde  takie  zachowanie  otrzymuje –1 pkt. Punkty  wpisuje  nauczyciel dyżurujący lub nauczyciel przedmiotu lub wychowawca.  
11. Uczeń jest agresywny w stosunku do kolegów, bierze udział w bójkach, używa siły fizycznej, znęca się psychicznie nad innymi. Za każde takie zachowanie otrzymuje     –2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel dyżurujący lub nauczyciel przedmiotu lub wychowawca.
12. Uczeń używa niecenzuralnych słów w mowie, piśmie i na rysunkach. Każdorazowo otrzymuje –2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.
13. Uczeń w okresie jesienno-zimowym za każdy brak obuwia zmiennego otrzymuje      –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu na pierwszej godzinie lekcyjnej według planu lekcji ucznia.
14. Uczeń w okresie jesienno-zimowym za każde nie pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu na pierwszej godzinie lekcyjnej według planu lekcji ucznia.
15. Uczeń dopuścił się włamania w szkole lub poza szkołą. Każdorazowo otrzymuje –8 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.
16. Uczeń dopuścił się kradzieży na terenie szkoły i poza nią. Każdorazowo otrzymuje –8 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.
17. Uczeń został przyłapany na paleniu papierosów. Każdorazowo otrzymuje –3 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.
18. Uczeń został przyłapany na stosowaniu środków odurzających, wąchaniu kleju, używaniu narkotyków. Każdorazowo otrzymuje –3 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.
19. Uczeń został przyłapany na spożywaniu alkoholu. Każdorazowo otrzymuje  –3 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.
20. Uczeń uczestniczy w działalności grupy nieformalnej i przenosi na teren szkoły destruktywne zachowania. Każdorazowo otrzymuje –2 pkt.Punkty wpisuje wychowawca klasy.
21. Uczeń notorycznie spóźnia się na lekcje. Za każde 5 spóźnień otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.
22. Uczeń opuszcza pierwszą godzinę lekcyjną bez usprawiedliwienia. Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.
23. Uczeń opuszcza godzinę śródlekcyjną. Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.
24. Uczeń ucieka z ostatniej lekcji. Za każdą ucieczkę otrzymuje –2 pkt.Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.
25. Uczeń samowolnie wychodzi z klasy podczas lekcji. Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.
26. Uczeń samowolnie opuszcza teren szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych i na przerwach. Każdorazowo otrzymuje –2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel dyżurujący lub wychowawca klasy.
27. Uczeń przynosi wychowawcy podrobione zwolnienie z lekcji, usprawiedliwienie, podrabia podpis rodzica lub dopisuje stopnie z przedmiotów. Każdorazowo otrzymuje –2 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.
28. Uczeń wyrywa kartkę z uwagami z zeszytu, nie przekazuje pisemnego wezwania rodziców do szkoły. Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.
29. Uczeń ucieka z domu rodzinnego, domu rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka. Za każdą ucieczkę otrzymuje –3 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.
30. Uczeń wagaruje. Za każde wagary jednodniowe otrzymuje –3 pkt., za każde wagary kilkudniowe otrzymuje –6 pkt., a za każde wagary tygodniowe otrzymuje –9 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.
31. Uczeń nie przynosi usprawiedliwień za dni nieobecne w szkole. Za 5 godzin nieusprawiedliwionych otrzymuje –2 pkt., jeżeli opuścił bez usprawiedliwienia od 5 do 9 godzin otrzymuje –4 pkt. , a za każde 10 godzin bez usprawiedliwienia otrzymuje –6 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.
32. Uczeń ubliża rodzicom uczniów, innym osobom, wyśmiewa rodziny kolegów w rzeczywistości realnej lub wirtualnej. Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel dyżurujący lub wychowawca klasy.
33. Uczeń niegrzecznie zachowuje się na wycieczce, w czasie wyjść ze szkoły, podczas zwiedzania wystaw, w kinie, teatrze, operze. Nie reaguje na zwróconą uwagę. Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący wycieczkę.
34. Uczeń niszczy wystrój i dekoracje szkolne na korytarzach, w gablotach,  zabiera szpilki. Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel dyżurujący lub wychowawca klasy.
35. Uczeń biernie reaguje na dziejące się zło w szkole np. przygląda się i kibicuje podczas bójki uczniów, nie próbuje załagodzić konfliktu, nie powiadamia nauczyciela. Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel dyżurujący lub wychowawca klasy.
36. Uczeń używa telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego na lekcji. Każorazowo otrzymuje –2 pkt. Każde następne użycie telefonu komórkowego jest równoznaczne z jego odebraniem i przekazaniem go rodzicom. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu. 
37. Uczeń nagrywa głos, robi zdjęcia, filmuje kolegów i koleżanki, nauczycieli, pracowników szkoły i inne osoby. Za każde takie postępowanie otrzymuje –2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel dyżurujący lub nauczyciel przedmiotu lub wychowawca.
38. Uczeń używa telefonu komórkowego w dniach „Bez telefonu” ustalonych przez szkołę. Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel dyżurujący lub wychowawca klasy.
39. Uczeń żuje gumę na lekcji. W przypadku braku reakcji na uwagę nauczyciela otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.
40. Uczeń nie dba o schludny wygląd (nieodpowiednia długość spodni lub spódnicy, odkryte ramiona, noszenie czapek i czapek z daszkiem w czasie lekcji i podczas przerw, długie wiszące kolczyki lub w postaci dużych kół, kolczyki w innych miejscach niż uszy, malowane paznokcie, makijaż, ekstrawaganckie fryzury). Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.
41. Uczeń zafarbował włosy. Za każde takie postępowanie otrzymuje –4 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.
42. Chłopiec nosi kolczyk. Za każde takie postępowanie otrzymuje –1 pkt.Punkty wpisuje wychowawca klasy.
43. Uczeń źle zachowuje się na przerwie (biega, skacze ze schodów, przeskakuje przez poręcz, z jego ust słychać wrzaski). Za każde takie postępowanie otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel dyżurujący.
44. Uczeń nie nosi obowiązkowego stroju szkolnego. Za każdy brak mundurka szkolnego otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu na pierwszej godzinie lekcyjnej według planu lekcji ucznia. Punkty może wpisać również nauczyciel na innej godzinie lekcyjnej, gdy uczeń zdejmie mundurek i schowa do plecaka.
45. Uczeń zachowuje się obscenicznie. Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel dyżurujący lub wychowawca klasy.

 III USTALENIA KOŃCOWE 

1. Każdy uczeń na początku okresu otrzymuje kredyt 100 pkt. dodatnich. Ustala się śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania według następującej skali:
Wzorowe – 151 pkt. i więcej
Bardzo dobre – od 141 pkt. do 150 pkt.
Dobre – od 121 pkt. do 140 pkt.
Poprawne – od 100 pkt. do 120 pkt.
Nieodpowiednie – od 1 pkt. do 99 pkt
Naganne – 0 pkt. i mniej oraz w przypadku, gdy uczeń dopuścił się rażących zagrożeń dla siebie i środowiska (np. włamania z kradzieżami, pobicia uczniów         z premedytacją, zażywania środków odurzających, zażywania narkotyków lub ich rozprowadzania, palenia papierosów i spożywania alkoholu, udziału w gangach i sektach) bez względu na to, ile punktów łącznie uzyskał.
2. Na ocenę końcoworoczną zachowania wpływ ma również liczba punktów uzyskanych w I okresie. Przy wystawianiu oceny końcoworocznej sumuje się liczbę punktów uzyskanych w I i II okresie. Uzyskany wynik dzieli się przez liczbę okresów.
3. Uczeń zdobywa dodatkowe punkty za średnią stopni z przedmiotów semestralną i końcoworoczną od 1 pkt. do 10 pkt., przy czym uczeń, który otrzymał chociażby jeden stopień niedostateczny w wyniku klasyfikacji nie otrzymuje żadnych punktów dodatnich. Przyjmuje się następującą punktację:
•10 pkt. - uczeń otrzymał  tylko stopnie bardzo dobre i celujące,
•9 pkt. – średnia stopni 5,00 lub większa,
•8 pkt. – średnia stopni 4,80 (bez stopni dostatecznych),
•7 pkt. – średnia stopni 4,50 (bez stopni dostatecznych),
•6 pkt. – średnia stopni 4,20,
•5 pkt. – średnia stopni 4,00,
•4 pkt. – średnia stopni 3,50,
•3 pkt. – średnia stopni 3,00,
•2 pkt. – średnia stopni 2,50,
•1 pkt. – średnia stopni 2,00.
4.W przypadku, gdy uczeń uzyskał w okresie:
•od 11 do 20 punktów ujemnych, nie może otrzymać oceny wzorowej, 
•od 21 do 30 punktów ujemnych, nie może otrzymać oceny bardzo dobrej, 
•31 punktów ujemnych i więcej, nie może otrzymać oceny dobrej, nawet gdyby uzyskał łączną liczbę punktów do jej zdobycia.
5. Uczeń oceniany jest przez samorząd klasowy. Otrzymuje raz w okresie:
•Wyjątkowa kultura osobista - +1 pkt.
•Duże zaangażowanie w życiu klasy i szkoły - +1 pkt.
•Zauważalne postępy w nauce - +1 pkt.
6. Uczeń dokonuje samooceny. Otrzymuje raz w okresie:
•Kulturalnie zachowuje się w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych osób - +1 pkt.
•Pracuje na rzecz klasy, szkoły środowiska - +1 pkt.
•Uzyskuje wyniki lepsze niż w poprzednim semestrze lub na koniec roku szkolnego - +1 pkt.
7. Przewiduje się do dyspozycji wychowawcy klasy od  1  do 6 punktów dodatnich dla  każdego ucznia, które może wychowawca przydzielić raz  w  okresie  za  konkretne   postawy  ucznia,  nie  wymienione  w  tabeli  zachowań  pozytywnych.  Wychowawca zobowiązany jest do krótkiego wpisu uzasadnienia przyznanej liczby punktów.
8. W uzasadnionych przypadkach po konsultacji z rodzicami/opiekunami ucznia na wniosek wychowawcy klasy lub innego nauczyciela lub dyrekcji szkoły rada pedagogiczna może podwyższyć lub obniżyć śródroczną i roczną ocenę zachowania wynikającą z liczby uzyskanych punktów o jeden stopień. Wychowawca klasy sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy z rodzicami/opiekunami.
9. Nauczyciel na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej lub innej Poradni Specjalistycznej jest zobowiązany dostosować sposób przyznawania punktów z zachowania ze szczególnym zwróceniem uwagi na motywującą funkcję oceny, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w zachowaniu (ADHD).
10. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel zobowiązany jest do wpisania krótkiej informacji na temat przyznanych punktów, np. nazwy konkursu, zawodów sportowych, apelu, imprezy, zbiórki i akcji, miejsca zdarzenia, nazwy niszczonych rzeczy, rodzaju agresji itp.
11. Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w toku nauczania indywidualnego, którzy zajęcia lekcyjne realizują w domu rodzinnym są oceniani według następujących kryteriów:

OCENA WZOROWA 
-uczeń zawsze jest przygotowany do lekcji,
-sam wychodzi z inicjatywą pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
-jest pilny, sumienny i obowiązkowy w pełnieniu zadań powierzonych mu przez nauczyciela,
-zawsze uczestniczy w lekcjach zgodnie z wyznaczonym planem zajęć,
-rozwija własne zainteresowania i zdolności na miarę możliwości stwarzanych mu przez szkołę,
-wyróżnia się wysoką kulturą osobistą,
-szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne,
-dba o zdrowie i higienę swoją oraz otoczenia,
-nie ulega nałogom (palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków          i środków odurząjacych oraz innych szkodliwych substancji),
-nie używa nigdy wulgarnego słownictwa,
-jest uczciwy i prawdomówny w stosunku do rówieśników i osób dorosłych w szkole     i poza szkołą.
OCENA BARDZO DOBRA
-uczeń wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz szkoły i środowiska,
-jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczycieli,
-systematycznie uczestniczy w lekcjach, zgodnie z wyznaczonym planem zajęć nauczania indywidualnego,
-dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę możliwości stwarzanych mu przez szkołę,
-wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, a także           w swoim otoczeniu i prezentuje taka postawę na wszystkich imprezach organizowanych przez szkołę, 
-szanuje podręczniki, mienie szkolne, oraz społeczne,
-dba o zdrowie i higienę swoją oraz otoczenia,
-nie ulega nałogom (palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków          i środków odurzajacych oraz innych szkodliwych substancji),
-nie używa nigdy wulgarnego słownictwa,
-jest uczciwy i prawdomówny w stosunku do rówieśników i osób dorosłych w szkole i poza szkołą,
OCENA DOBRA
-uczeń dobrze spełnia wszystkie wymagania szkolne i jest systematyczny w nauce,
-chętnie bierze udział w pracach na rzecz środowiska,
-dobrze wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez nauczycieli,
-systematycznie uczestniczy w lekcjach, zgodnie z wyznaczonym planem zajęć nauczania indywidualnego,
-szanuje podręczniki, mienie szkolne oraz społeczne,
-dba o zdrowie i higienę swoją oraz otoczenia,
-nie ulega nałogom (palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków i środków odurzajacych oraz innych szkodliwych substancji),
-nie używa wulgarnego słownictwa.
OCENA POPRAWNA
-uczeń pracuje na miarę swoich możliwości i warunków,
-w semestrze nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
-wykazuje chęć współpracy z nauczycielem,
-cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec osób dorosłych i kolegów,
-szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne,
-przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki osobistej oraz najbliższego otoczenia (czystość, stosowny strój),
-nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów,
-na ogół nie używa wulgarnego słownictwa. 
OCENA NIEODPOWIEDNIA
-uczeń nie przestrzega zasad właściwego zachowania na imprezach organizowanych przez szkołę,
-nie pracuje na miarę swoich możliwości i warunków,
-nie wykazuje chęci współpracy z nauczycielem,
-w semestrze ma więcej niż 4 godziny nieusprawiedliwione,
-bardzo często nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia zadań, wykonuje prace niedbale i powierzchownie,
-ma lekceważący stosunek do rówieśników i osób dorosłych,
-znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska,
-nie przestrzega zasad czystości, higieny i estetyki osobistej i otoczenia,
-ulega nałogom i namawia do stosowania różnych innych używek.
OCENA NAGANNA
-uczeń nie przestrzega zasad właściwego zachowania na imprezach organizowanych przez szkołę,
-nie pracuje na miarę swoich możliwości i warunków,
-nie wykazuje chęci współpracy z nauczycielem,
-w semestrze ma więcej niż 6 godzin nieusprawiedliwionych,
-nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia zadań,
-ma lekceważący stosunek do rówieśników i osób dorosłych,
-znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska,
-nie przestrzega zasad czystości, higieny i estetyki osobistej i otoczenia,
-ulega nałogom i namawia do stosowania różnych innych używek,
-niszczy podręczniki, mienie szkolne i społeczne,
-bierze udział w napadach, kradzieżach,
-stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie,
-działa w nieformalnych grupach, tj. bandy młodzieżowe, gangi, sekty.
- pozostaje pod opieką kuratora sądowego lub pod nadzorem policyjnym.
Wychowawca klasy wystawia ocenę na podstawie pisemnych propozycji nauczycieli uczących danego ucznia.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.