im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

KLAUZULA INFORMACYJNA – STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH -
weryfikacja niekaralności w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą
w Bytomiu, przy ul. Chrobrego 9 tel. 32 281 30 35 adres e-mail. sp4_bytom@op.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl
1. Dane osobowe są przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązków nałożonych na
Administratora art. 6 ust. 1 lit. c w celu weryfikacji niekaralności w Rejestrze Sprawców
Przestępstw na Tle Seksualnym na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom
przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.
2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem
na podstawie przepisów prawa;
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas weryfikacji niekaralności w Rejestrze Sprawców
Przestępstw na Tle Seksualnym oraz przez okres konieczny do wykazania rozliczalności
wywiązania się z obowiązku weryfikacyjnego przed organami kontrolnymi;
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do
Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE
2016/679);
5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych
przepisami prawa jest niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem
możliwości kontaktu z małoletnim.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.