im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w celach promocyjnych i kronikarskich szkoły umieszczanie go:

  • na terenie szkoły TAK/NIE*
  • na stronie internetowej szkoły TAK/NIE*
  • na stronie mediów społecznościowych szkoły         TAK/NIE*
  • na stronie internetowej miasta Bytom TAK/NIE*

Zostałam/em poinformowana/y o możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

                                                                                               ..................................................

   data, imię i nazwisko pracownika

 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Chrobrego 9

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,  Marzena Kryszkowska

e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 

  1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji zadań na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 pkt a;
  1. Kategorie odbiorców danych osobowych; podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora, portal społecznościowy (Facebook, Instagram, Twitter ), Urząd Miejski w Bytomiu;
  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas zatrudnienia w szkole i w celach archiwalnych;
  3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679). Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
  4. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

           

                                                                                                                                             

*-  niepotrzebne  skreślić


Copyright © 2019. All Rights Reserved.